อุปกรณ์เสริม

arcotestCLEANER
รหัสสินค ้า 40.32000.0

arcotestCLEANER

เป็นสารละลายที่ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ ใช้ในการปรับปรุงความสะอาดบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน อาทิเช่น โลหะ แก้วและพื้นผิววัสดุสังเคราะห์ สามารถนำชิ้นส่วนที่ผ่านการทดสอบกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการเช็ดหมึกทดสอบออกด้วยการใช้ arcotestCLEANER เนื่องจากพื้นผิวแตกต่างกันมาก แนะนำให้ทำการทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมก่อนการใช้งานทุกครั้ง

 • ความสะอาดมากขึ้นเนื่องจากการทำความสะอาดพื้นผิว
 • ระบบสารละลายที่ใช้เอทิลแอลกอฮอล์
 • ไม่มีกลิ่นฉุน
 • แห้งเร็ว
 • สามารถทำความสะอาดในหนึ่งขั้นตอนและอาจจะเพิ่มแรงยึดเกาะ
 • ทำควาสะอาดหมึกทดสอบที่แต้มออกอย่างง่ายดาย
 • มีวางจำหน่ายเป็นขวดอลูมิเนียม 250 มล.
กล่องสำหรับการขนส่ง
รหัสสินค ้า 40.20000.8

arcotest® ORGANIC
case SET – 8 ชิ้น

เนื้อหา:

• ORGANIC ชุด 32 – 44 mN/m
• ก้านสำลี

case SET PINK
รหัสสินค ้า 40.60000.8

arcotest® PINK
case SET – 9 ชิ้น

เนื้อหา:

• PINK ชุด A 32 – 44 mN/m ไม่มีแปรง
• arcotestCLEANER 250 ml
• ก้านสำลี

รหัสสินค ้า 40.30001.8

arcotest® BLUE
case SET – 9 ชิ้น

เนื้อหา:

• BLUE ชุด A 28 – 56 mN/m ไม่มีแปรง
• arcotestCLEANER 250 ml
• ก้านสำลี

รหัสสินค ้า 40.31800.5

กล่องสำหรับการขนส่ง arcotest® ORGANIC

กล่องสำหรับการขนส่ง arcotest® ORGANIC ขนาดเล็กของเรา ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่
การผลิตกล่องบรรจุนี้ของเราไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใดๆ
ประกอบด้วยวัตถุดิบเวียนใช้ 93% เช่น กลูโคส แวกซ์ธรรมชาติ แร่ธาตุ และเส้นใยธรรมชาติ

กล่องนี้สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด

สำหรับหมึกทดสอบ 7 ขวด แต่ละขวดขนาด 10 มล.
และช่องเสียบปากกาทดสอบ (เก็บได้ไม่เกินชุด 4 ขวด) หรือก้านสำลี
กล่องเปล่า

รหัสสินค ้า 40.31800.0

กล่องขนส่งขนาดเล็ก

เพื่อการขนส่งและการจัดเก็บขวดหมึกทดสอบ
เหมาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บขวดระหว่างการใช้งาน

สำหรับหมึกทดสอบ 7 ขวด แต่ละขวดขนาด 10 มล.
และช่องเสียบปากกาทดสอบ (เก็บได้ไม่เกินชุด 4 ขวด) หรือก้านสำลี
กล่องเปล่า

รหัสสินค ้า 40.31900.0

กล่องขนส่งขนาดใหญ่

เพื่อการขนส่งและการจัดเก็บขวดหมึกทดสอบ
เหมาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บขวดระหว่างการใช้งาน

สำหรับหมึกทดสอบ 24 ขวด แต่ละขวดขนาด 10 มล.
กล่องเปล่า

ก้านสำลี

สำหรับการแต้มหมึกทดสอบ
100 อัน ยาว 15 ซม.
สำหรับการแต้มหมึกทดสอบ ผ่านการทดสอบ 100 อัน ยาว 15 ซม.
เหมาะกับการใช้หมึกจากขวดแก้ว 250 มล.

ก้านสำลี
รหัสสินค ้า 40.31700.0

แสงสว่างในการทดสอบ

สำหรับการรับรู้ลักษณะการทดสอบได้ดียิ่งขึ้น
สำหรับการใช้งานเมื่อมีความคมชัดน้อยระหว่างพื้นที่สำหรับวัดและหมึกทดสอบ เช่น วัสดุสังเคราะห์สีเข้ม / หมึกสีเข้ม
ยาว 7 ซม.

แสงสว่างในการทดสอบ
รหัสสินค ้า 40.31600.0

รหัสสินค ้า 40.00000.8

ชุดพลาสมา arcotest®

ชุดพลาสมา arcotest ® ประกอบด ้วยอุปกรณ์พลาสมาแบบมือถือ piezobrush ® PZ3 สําหร ับใช ้กับผิวแบบควบคุมโดยผู ป ้ ฏิบ ต ง ิ านด ้วยพลาสมาที ความด นบรรยากาศ และ arcotest ® แบบเลือกเองได ้ชุด 4 ชิ น ซึ งประกอบด วยปากกาทดสอบ 4 ด ้ามที ค ณเลือกได ้ ขนาดด ้ามละ 5 มล.

นอกจากนัน ชุดอุปกรณ์ย ง ั ประกอบด ้วยสองโมดูลที แตกต างกัน นี คือ โมดู ลมาตรฐาน สําหร ับใช ้กับวัสดุไม่นํา ไฟฟ้ า เช่นพลาสติก ขณะที โมดู ลสนามระยะใกล้ ใช ้สําหร ับพื นผ วนํ าไฟฟ้ า เช่น สเตนเลสหรือ CFRP

สิ งทีรวมอยู่ใน ชุดพลาสมา arcotest®:
 • arcotest ® แบบเลือกเองได ้ชุด 4 ชิ น ประกอบด ้วยปากกา ทดสอบ 4 ด ้ามที ค ณเลือกได ้ ขนาดด ้ามละ 5 มล.
 • อุปกรณ์พลาสมาแบบมือถือ piezobrush® PZ3 พร ้อมระบบระบายอากาศ แพ็คแบตเตอรี และสายเชื อมต อ
 • โมดูลมาตรฐาน
 • โมดูลสนามระยะใกล

สามารถดูข ้อมูลรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ ์ได ้ในหน้าข ้อมูลผลิตภัณฑ จากผู ผ ้ ลิตrelyon-plasma

ข้อมูลมากกว่านี้

ชุดพลาสมา arcotest® ได ้ร ับการพัฒนาขึ นมาเพื อเป็นอุปกรณ์พลาสมาแบบมือถือขนาดกะทัดร ัด สําหร ับใช ้งานในห ้องปฏิบัติการ การพัฒนาขั นต ้น และการประกอบอุปกรณ์ขนาดเล็ก ด ้วยอัตราการใช ้พลังงานสูงสุด 18 W แอคทีฟพลาสมาอุณหภูมิต่ า ทีmมีอุณหภูมิต่ ากว่า 50°C จะถูกสร ้างขึ นด ้วยเทคโนโลยี Piezoelectric Direct Discharge (PDD®) หัวใจของอุปกรณ์พลาสมานี คือเครื องกําเนิดพลาสมา แบบเพียโซอิเล็กทริค TDK CeraPlas™ ซึ งเป็นอุปกรณ์คายประจุแรงดันไฟฟ้าสูงที ใช ้สร ้างพลาสมาอุณหภูมิต่ าที ความดันบรรยากาศ พลาสมาที ความดันบรรยากาศนี ใช ้ในการเพิ มพลังงานพื นผิวได ้อย่างมีประสิทธิภาพบนวัสดุหลายชนิด และลดปริมาณเชื อจุลินทรีย ์และกลิ

ตัวอย่างของการประยุกต ์ใช้งาน:
 • กระตุ ้นและปร ับการทํางานของพื นผิวที ทําจากวัสดุพื นฐานต่างๆ
 • ปร ับปรุงความสามารถในการทําให ้พื นผิวเปียก
 • ปร ับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการติดกาว สี การพิมพ ์ และการเคลือบผิว
 • การปร ับพื นผิวด ้วยพลาสติก แก ้ว เซรามิก โลหะ สารกึงตัวนํา เส ้นใยธรรมชาติ และวัสดุผสม
 • การทําความสะอาดแบบละเอียดและการขจัดกลิ