อุปกรณ์เสริม

รหัสสินค ้า 40.00000.8

ชุดพลาสมา arcotest®

ชุดพลาสมา arcotest ® ประกอบด ้วยอุปกรณ์พลาสมาแบบมือถือ piezobrush ® PZ3 สําหร ับใช ้กับผิวแบบควบคุมโดยผู ป ้ ฏิบ ต ง ิ านด ้วยพลาสมาที ความด นบรรยากาศ และ arcotest ® แบบเลือกเองได ้ชุด 4 ชิ น ซึ งประกอบด วยปากกาทดสอบ 4 ด ้ามที ค ณเลือกได ้ ขนาดด ้ามละ 5 มล.

นอกจากนัน ชุดอุปกรณ์ย ง ั ประกอบด ้วยสองโมดูลที แตกต างกัน นี คือ โมดู ลมาตรฐาน สําหร ับใช ้กับวัสดุไม่นํา ไฟฟ้ า เช่นพลาสติก ขณะที โมดู ลสนามระยะใกล้ ใช ้สําหร ับพื นผ วนํ าไฟฟ้ า เช่น สเตนเลสหรือ CFRP

สิ งทีรวมอยู่ใน ชุดพลาสมา arcotest®:
 • arcotest ® แบบเลือกเองได ้ชุด 4 ชิ น ประกอบด ้วยปากกา ทดสอบ 4 ด ้ามที ค ณเลือกได ้ ขนาดด ้ามละ 5 มล.
 • อุปกรณ์พลาสมาแบบมือถือ piezobrush® PZ3 พร ้อมระบบระบายอากาศ แพ็คแบตเตอรี และสายเชื อมต อ
 • โมดูลมาตรฐาน
 • โมดูลสนามระยะใกล

สามารถดูข ้อมูลรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ ์ได ้ในหน้าข ้อมูลผลิตภัณฑ จากผู ผ ้ ลิตrelyon-plasma

ข้อมูลมากกว่านี้

ชุดพลาสมา arcotest® ได ้ร ับการพัฒนาขึ นมาเพื อเป็นอุปกรณ์พลาสมาแบบมือถือขนาดกะทัดร ัด สําหร ับใช ้งานในห ้องปฏิบัติการ การพัฒนาขั นต ้น และการประกอบอุปกรณ์ขนาดเล็ก ด ้วยอัตราการใช ้พลังงานสูงสุด 18 W แอคทีฟพลาสมาอุณหภูมิต่ า ทีmมีอุณหภูมิต่ ากว่า 50°C จะถูกสร ้างขึ นด ้วยเทคโนโลยี Piezoelectric Direct Discharge (PDD®) หัวใจของอุปกรณ์พลาสมานี คือเครื องกําเนิดพลาสมา แบบเพียโซอิเล็กทริค TDK CeraPlas™ ซึ งเป็นอุปกรณ์คายประจุแรงดันไฟฟ้าสูงที ใช ้สร ้างพลาสมาอุณหภูมิต่ าที ความดันบรรยากาศ พลาสมาที ความดันบรรยากาศนี ใช ้ในการเพิ มพลังงานพื นผิวได ้อย่างมีประสิทธิภาพบนวัสดุหลายชนิด และลดปริมาณเชื อจุลินทรีย ์และกลิ

ตัวอย่างของการประยุกต ์ใช้งาน:
 • กระตุ ้นและปร ับการทํางานของพื นผิวที ทําจากวัสดุพื นฐานต่างๆ
 • ปร ับปรุงความสามารถในการทําให ้พื นผิวเปียก
 • ปร ับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการติดกาว สี การพิมพ ์ และการเคลือบผิว
 • การปร ับพื นผิวด ้วยพลาสติก แก ้ว เซรามิก โลหะ สารกึงตัวนํา เส ้นใยธรรมชาติ และวัสดุผสม
 • การทําความสะอาดแบบละเอียดและการขจัดกลิ
กล่องสำหรับการขนส่ง
รหัสสินค ้า 40.20000.8

arcotest® ORGANIC
case SET – 8 ชิ้น

เนื้อหา:

• ORGANIC ชุด 32 – 44 mN/m
• ก้านสำลี

case SET PINK
รหัสสินค ้า 40.60000.8

arcotest® PINK
case SET – 9 ชิ้น

เนื้อหา:

• PINK ชุด A 32 – 44 mN/m ไม่มีแปรง
• arcotestCLEANER 250 ml
• ก้านสำลี

รหัสสินค ้า 40.30001.8

arcotest® BLUE
case SET – 9 ชิ้น

เนื้อหา:

• BLUE ชุด A 28 – 56 mN/m ไม่มีแปรง
• arcotestCLEANER 250 ml
• ก้านสำลี

รหัสสินค ้า 40.31800.5

กล่องสำหรับการขนส่ง arcotest® ORGANIC

กล่องสำหรับการขนส่ง arcotest® ORGANIC ขนาดเล็กของเรา ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่
การผลิตกล่องบรรจุนี้ของเราไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใดๆ
ประกอบด้วยวัตถุดิบเวียนใช้ 93% เช่น กลูโคส แวกซ์ธรรมชาติ แร่ธาตุ และเส้นใยธรรมชาติ

กล่องนี้สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด

สำหรับหมึกทดสอบ 7 ขวด แต่ละขวดขนาด 10 มล.
และช่องเสียบปากกาทดสอบ (เก็บได้ไม่เกินชุด 4 ขวด) หรือก้านสำลี
กล่องเปล่า

รหัสสินค ้า 40.31800.0

กล่องขนส่งขนาดเล็ก

เพื่อการขนส่งและการจัดเก็บขวดหมึกทดสอบ
เหมาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บขวดระหว่างการใช้งาน

สำหรับหมึกทดสอบ 7 ขวด แต่ละขวดขนาด 10 มล.
และช่องเสียบปากกาทดสอบ (เก็บได้ไม่เกินชุด 4 ขวด) หรือก้านสำลี
กล่องเปล่า

รหัสสินค ้า 40.31900.0

กล่องขนส่งขนาดใหญ่

เพื่อการขนส่งและการจัดเก็บขวดหมึกทดสอบ
เหมาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บขวดระหว่างการใช้งาน

สำหรับหมึกทดสอบ 24 ขวด แต่ละขวดขนาด 10 มล.
กล่องเปล่า

arcotestCLEANER
รหัสสินค ้า 40.32000.0

arcotestCLEANER

เป็นสารละลายที่ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ ใช้ในการปรับปรุงความสะอาดบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน อาทิเช่น โลหะ แก้วและพื้นผิววัสดุสังเคราะห์ สามารถนำชิ้นส่วนที่ผ่านการทดสอบกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการเช็ดหมึกทดสอบออกด้วยการใช้ arcotestCLEANER เนื่องจากพื้นผิวแตกต่างกันมาก แนะนำให้ทำการทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมก่อนการใช้งานทุกครั้ง

 • ความสะอาดมากขึ้นเนื่องจากการทำความสะอาดพื้นผิว
 • ระบบสารละลายที่ใช้เอทิลแอลกอฮอล์
 • ไม่มีกลิ่นฉุน
 • แห้งเร็ว
 • สามารถทำความสะอาดในหนึ่งขั้นตอนและอาจจะเพิ่มแรงยึดเกาะ
 • ทำควาสะอาดหมึกทดสอบที่แต้มออกอย่างง่ายดาย
 • มีวางจำหน่ายเป็นขวดอลูมิเนียม 250 มล.

ก้านสำลี

สำหรับการแต้มหมึกทดสอบ
100 อัน ยาว 15 ซม.
สำหรับการแต้มหมึกทดสอบ ผ่านการทดสอบ 100 อัน ยาว 15 ซม.
เหมาะกับการใช้หมึกจากขวดแก้ว 250 มล.

ก้านสำลี
รหัสสินค ้า 40.31700.0

แสงสว่างในการทดสอบ

สำหรับการรับรู้ลักษณะการทดสอบได้ดียิ่งขึ้น
สำหรับการใช้งานเมื่อมีความคมชัดน้อยระหว่างพื้นที่สำหรับวัดและหมึกทดสอบ เช่น วัสดุสังเคราะห์สีเข้ม / หมึกสีเข้ม
ยาว 7 ซม.

แสงสว่างในการทดสอบ
รหัสสินค ้า 40.31600.0