หมึกทดสอบ
ไม่มีสารพิษ
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการติดฉลากสารอันตราย
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หมึกทดสอบ arcotest® ORGANIC

หมึกทดสอบarcotest® ORGANIC เป็นของเหลวทดสอบสีเขียวที่มีค่าแรงตึงผิวตามข้อกำหนด ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หมึกปลอดสารพิษและไม่มีข้อกำหนดฉลากสารอันตราย การใช้งาน การใช้งานและการจัดการ arcotest® ORGANIC เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 53364 และ ISO 8296

หมึกทดสอบ arcotest® ORGANIC ไม่จำเป็นต้องติดฉลากตามคำสั่งวัตถุอันตราย (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

หมึกทดสอบ arcotest® ORGANIC มีจำหน่ายในรูปแบบขวดหรือปากกา โดยมีค่าแรงตึงผิวระหว่าง 30 ถึง 46 mN/m (dyne/cm)

arcotest® ORGANIC แบบขวด

• มีจำหน่ายที่ 30 ถึง 46 mN/m
• ความแม่นยำ +/- 0.5 mN/m
• เวลาการเฝ้าสังเกต: 2 วินาที
• มีจำหน่ายในแบบขวดขนาด 10, 100 และ 250 ml. หรือเป็นชุด 7 x 10 ml.

ปากกาทดสอบ arcotest® ORGANIC

• มีจำหน่ายที่ 30 ถึง 46 mN/m
• ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
• เวลาการเฝ้าสังเกต: 2 วินาที
• ใช้งานง่าย
• ไม่หกเลอะเทอะ
• ความหนาของเส้น: 5 mm.
• มีจำหน่ายเป็นชุด 4, 6 และ 8 ชิ้น หรือเป็นปากกาด้ามเดี่ยวขนาด 5 ml.

ปากกาทดสอบ arcotest® ORGANIC Jumbo

• มีจำหน่ายที่ 30 ถึง 46 mN/m โดยเพิ่มขึ้นทีละ 2
• ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
• เวลาการเฝ้าสังเกต: 2 วินาที
• ใช้งานง่าย
• ความหนาของเส้น: 15 mm.
• เหมาะสำหรับการทดสอบพื้นที่เป็นวงกว้าง
• มีจำหน่ายเป็นชุด 4, 6 และ 8 ชิ้น หรือเป็นปากกาด้ามเดี่ยวขนาด 17 ml.

arcoweb®
ORGANIC

ผ้าชุบน้ำยาแบบใช้แล้วทิ้ง

• 38 mN/m
• ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
• เวลาการเฝ้าสังเกต: 2 วินาที
• ใช้งานง่าย
• ปริมาณการใช ้งานต่าอย่างสม่ าเสมอ
• ความหนาของการทา: ประมาณ 25 มม.
• เหมาะสำหรับการทดสอบพื้นที่เป็นวงกว้าง
• มีจําหน่ายเป็นบรรจุภัณฑ ์เดียว

หมึกทดสอบ PINK

หมึกทดสอบ PINK

หมึกทดสอบ PINK เป็นของเหลวสำหรับการทดสอบแรงตึงผิวที่กำหนด ซึ่งมีการย้อมเป็นสีชมพู ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นให้เป็นหมึกทดสอบที่ไม่มีสารพิษ สามารถใช้หมึกทดสอบ PINK ทดแทนหมึกทดสอบ BLAU ได้เนื่องจากการใช้งานและการจัดการยึดตามมาตรฐาน DIN 53364 หรือ ISO 8296
สามารถจัดส่งหมึกทดสอบ PINK ในรูปแบบขวดหรือปากกาได้
ไม่มีสารพิษ

หมึก PINK แบบขวด

 • 22 ถึง 60 mN/m
 • ความแม่นยำ +/- 0.5 mN/m
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 22 ถึง 26 mN/m: 2 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 28 ถึง 44 mN/m: 4 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 45 ถึง 60 mN/m: 2 วินาที
 • มีจำหน่ายในแบบขวดขนาด 10, 100 และ 250 ml.
  หรือเป็นชุด 7 ขวดขนาด 10 มล.

ปากกา PINK

 • 22 ถึง 60 mN/m
 • ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 22 ถึง 26 mN/m: 2 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 28 ถึง 44 mN/m: 4 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 45 ถึง 60 mN/m: 2 วินาที
 • ใช ้งานง่าย
 • ไม่หก
 • มีจำหน่ายเป็นชุด 4, 6 และ 8 ชิ้น หรือเป็นปากกาด้ามเดี่ยวขนาด 5 ml.

ปากกาทดสอบ PINK Jumbo

 • 30 ถึง 50 mN/m
 • ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
 • ความหนาของเส้น: 15 มม.
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 30 ถึง 44 mN/m: 4 วินาที
 • เวลาการเฝ้าสังเกตตั้งแต่ 46 ถึง 50 mN/m: 2 วินาที
 • ใช ้งานง่าย
 • เหมาะสําหร ับพื นทีกว ้าง
 • มีจำหน่ายเป็นชุด 4, 6 และ 8 ชิ้น หรือเป็นปากกาด้ามเดี่ยวขนาด 17 ml.
หมึกทดสอบ BLUE

หมึกทดสอบ BLUE

หมึกทดสอบ BLAU เป็นของเหลว (30 ถึง 72 mN/m สอดคล้องกับมาตรฐาน DIN 53364 ตาม ISO 8296) สำหรับแรงตึงผิวที่ระบุ ซึ่งมีการย้อมเป็นสีน้ำเงิน ทำการกำหนดแรงตึงผิวของวัสดุที่จะทดสอบด้วยการแต้มหมึกทดสอบ มีจำหน่ายในช่วงค่าแรงตึกผิวตั้งแต่ 18.4 ถึง 105 mN/m จัดส่งในรูปแบบขวดหรือปากกา จัดส่งในรูปแบบขวดหรือปากกา (28 ถึง 72 mN/m) มีสารพิษตั้งแต่ 24 ถึง 57 mN/m

หมึก BLUE แบบขวด

 • 18 ถึง 105 mN/m
 • 18, 74, 76, 84, 90, 105 mN/m ไร้สี
 • ความแม่นยำ +/- 0.5 mN/m
 • เวลาในการอ่าน 2 วินาที
 • มีจำหน่ายในแบบขวดขนาด 10, 100 และ 250 ml.
 • ค่าเดี่ยวเป็้นชุด 7 ขวดขนาด 10 มล.

ปากกา BLUE

 • มีจำหน่ายตั้งแต่ 28 ถึง 60 mN/m เพิ่มขึ้น 1 ขั้น
 • ตั้งแต่ 62 ถึง 72 mN/m เพิ่มขึ้น 2 ขั้น
 • ความแม่นยำ +/- 1.0 mN/m
 • เวลาในการอ่าน 2 วินาที
 • ใช ้งานง่าย
 • ไม่หก
BLUE

ไม่มีสารพิษสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำ • ไม่ก่อความระคายเคืองต่อดวงตา • ไม่ทำลายสุขภาพ

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

รหัสสินค้า: : 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

รายการเลขที่ 40.66100.4

สามารถทำการยืนยันได้ด้วย RAPIDTEST 38®
ว่าการปรับสภาพขั้นต้นสำหรับโพลีโอเลฟิน
แสดงผลกระทบหรือไม่

 • การใช้งานง่าย
 • เหมาะอย่างยิ่งกับการทดสอบที่รวดเร็ว
 • ไม่จำเป็นต้องเช็ดออก
 • แสดงผลการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
 • จัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบไว้อย่างถาวร

ข้อควรระวัง:
ของเหลวทดสอบ QUICKTEST 38® และ RAPIDTEST 38® มีสารละลาย วัสดุและชั้นเคลือบผิวที่ไวต่อสารละลายอาจได้รับความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการตีความตัวแสดงผล!

QUICKTEST 38®

Quicktest

รหัสสินค้า 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

หมายเลขสินค้า 40.55100.4

สามารถทำการยืนยันได้ด้วย QUICKTEST 38® ว่าการปรับสภาพขั้นต้นสำหรับโพลีโอเลฟิน (โพลีโพรไพลีน โพลีเอทิลีน โพลีบิวทิลีน) แสดงผลกระทบหรือไม่ ของเหลวที่อยู่ในปากกายังคงมีค่าแรงตึงผิวอยู่ที่ประมาณ 38mN/m หรือมากกว่าเส้นต่อเนื่อง โดยจะมีของเหลวหยดออก เส้นที่แต้มด้วย QUICKTEST 38® จะแห้งภายในเสี้ยววินาที ต้อง/ไม่สามารถเช็ดออกได้อีก

 • ใช้งานได้ง่าย
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสุ่มตัวอย่างทดสอบที่รวดเร็วกับโพลีโอเลฟิน
 • ไม่จำเป็นต้องเช็ดออก แสดงผลการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถอ่านได้ดีจากสีแดงที่เด่นสะดุดตา
 • ค่าการแสดงสีดีขึ้น
 • ความหนาของเส้นมากขึ้น 15 มม.
 • ความจุต่อแท่ง: 17 มล.
 • เหมาะสำหรับการทดสอบพื้นที่แผ่นฟิล์มเป็นวงกว้าง