Βιολογικά μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC

Βιολογικά μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC

Τα μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC είναι υγρά δοκιμής ορισμένης επιφανειακής τάσης με πράσινο χρωματισμό. Αναπτύχθηκαν ειδικά ώστε να παρέχονται μη τοξικά και χωρίς σήμανση μελάνια. Η χρήση και ο χειρισμός των προϊόντων arcotest® ORGANIC συνάδουν με τις προδιαγραφές του προτύπου DIN 53364 ή ISO 8296.

Βιολογικά μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC δεν απαιτούν επισήμανση σύμφωνα με τον
(EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Τα μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC διατίθενται σε φιάλες ή σε μορφή στιλό από 31 έως 46 mN/m (Dyn/cm).

Μη τοξικά
Μη επιβλαβή για το περιβάλλον
Χωρίς υποχρέωση επισήμανσης
Μη επιβλαβή για την υγεία

arcotest® ORGANIC σε φιάλες

• Διατίθενται από 31 έως 46 mN/m
• Ακρίβεια +/-0,5 mN/m
• Διάστημα παρατήρησης: 2 δευτερόλεπτα
• Διαθέσιμα σε φιάλες 10, 100 και 250 ml ή σε σετ των 7 x 10 ml

Στιλό δοκιμής arcotest® ORGANIC

• Διατίθενται από 31 έως 46 mN/m
• Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
• Διάστημα παρατήρησης: 2 δευτερόλεπτα
• απλός χειρισμός
• δεν μπορούν να χυθούν
• Πλάτος γραμμής: 5 mm
• Διατίθενται σε σετ των 4, 6 και 8 τεμαχίων ή ως μεμονωμένα στιλό με περιεχόμενο 5 ml έκαστο

Στιλό δοκιμής arcotest® ORGANIC Jumbo

• Διατίθενται από 32 έως 46 mN/m σε διαβαθμίσεις του 2
• Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
• Διάστημα παρατήρησης: 2 δευτερόλεπτα
• απλός χειρισμός
• Πλάτος γραμμής: 15 mm
• ιδανικά για τον έλεγχο μεγάλων επιφανειών
• Διατίθενται σε σετ των 4, 6 και 8 τεμαχίων ή ως μεμονωμένα στιλό με περιεχόμενο 17 ml έκαστο

Μελάνια δοκιμής PINK

Μελάνια δοκιμής PINK

Τα ροζ μελάνια δοκιμής είναι υγρά δοκιμής της καθορισμένης έντασης επιφάνειας που είναι χρωματισμένα ρόδινα. Αναπτύχθηκαν ειδικά ώστε να παρέχονται μη τοξικά μελάνια δοκιμής. Αυτά τα μελάνια δοκιμής PINK μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί των μελανιών δοκιμής BLAU, καθώς οι χρήση και ο χειρισμός τους συνάδει με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 53364 ή ISO 8296.
Τα μελάνια δοκιμής PINK διατίθενται σε φιάλες ή σε μορφή στιλό.
Όχι τοξικό.

Μελάνια ροζ σε φιάλες

 • Διαθέσιμο από 22 έως 60 mN/m
 • Ακρίβεια +/-0,5 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης από 22 έως 44 mN/m: 2 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 28 έως 44 mN/m: 4 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 45 έως 60 mN/m: 2 sec.
 • Διατίθεται σε φιάλες των 10, 100 και 250 ml
  ή σε ποινές 7 x 10 ml

Στιλό PINK

 • Διαθέσιμο από 22 έως 60 mN/m
 • Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης από 22 έως 44 mN/m: 2 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 28 έως 44 mN/m: 4 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 45 έως 60 mN/m: 2 sec.
 • Εύκολο στη χρήση
 • Δεν spillpossible
 • Διαθέσιμο σε 4, 6 και 8 σύνολα ή ως ενιαία ακίδες κάθε 5 ml περιεχόμενο

Στιλό PINK Jumbo

 • Διαθέσιμο από 30 έως 44 mN/m
 • Πλάτος περιγράμματος 15 mm
 • Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης από 30 έως 44 mN/m: 4 sec.
 • Εύκολο στη χρήση
 • Βέλτιστη για τη δοκιμή μεγάλων περιοχών
 • Διαθέσιμο σε 4, 6 και 8 σύνολα ή ως ενιαία ακίδες κάθε 17 ml περιεχόμενο

Μελάνια δοκιμής μπλε

Μελάνια δοκιμής μπλε

Τα μελάνια δοκιμής είναι υγρά (30 έως 72mN / m σύμφωνα με το ISO 8296 αντιστοιχεί στο DIN 53364) της καθορισμένης έντασης επιφάνειας, τα οποία είναι χρωματισμένα μπλε. Η επιφανειακή τάση του υλικού που πρέπει να δοκιμαστεί καθορίζεται από απλά χρωματίζοντας τα μελάνια δοκιμής. Είναι διαθέσιμοι σε μια σειρά 18,4 στην ένταση επιφάνειας 105 mN/m. Διατίθεται σε φιάλες ή σε μορφή πένας (28 έως 72 mN/m). Τοξικό από 24 έως 57 mN/m

Μελάνια μπλε σε φιάλες

 • Διαθέσιμο από 18,4 έως 105 mN/m
 • (18,4, 76, 84, 90, 105 mN/m είναι άχρωμα)
 • Ακρίβεια +/-0,5 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης 2 sec.
 • Διατίθεται σε φιάλες των 10, 100 και 250 ml
 • ενιαίες τιμές επίσης ως σύνολο x 10 10ml

Στιλό BLUE

 • Διατίθενται από 28 έως 60 mN/m σε βήματα του 1 και
 • από 62 έως 72 mN/m διατίθεται σε 2 βήματα
 • Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης 2 sec.
 • Εύκολο στη χρήση
 • Δεν spillpossible

BLUE

Μη τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς • Δεν προκαλεί βλάβες στα μάτια • Δεν είναι επιβλαβές για την υγεία

RAPIDTEST 38®
Art.Nr. 40.66100.0

RAPIDTEST 38®

Με το RAPIDTEST 38 παρέχεται η δυνατότητα εξακρίβωσης
αν η προκαταρκτική επεξεργασία των πολυολεφινών
ήταν αποτελεσματική.

 • Εύκολο στη χρήση
 • Ιδανικό για γρήγορες δοκιμές
 • Δεν χρειάζεται σβήσιμο
 • Μόνιμη απεικόνιση του αποτελέσματος της δοκιμής
 • Αρχειοθέτηση του αποτελέσματος της δοκιμής
RAPIDTEST 38® Jumbo
Art.Nr. 40.66100.4

RAPIDTEST 38® Jumbo

 • Καλύτερη απεικόνιση χρώματος
 • Μεγαλύτερο πλάτος γραμμής 15 mm
 • Περιεχόμενο ανά στυλό 15 ml
 • Βέλτιστος για τη δοκιμή των μεγάλων επιφανειών ταινιών
QUICKTEST38
Art. Nr. 40.55100.0.

QUICKTEST 38®

Το QUICKTEST 38® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί αν η προεπεξεργασία των πολυαιθυλενίου (πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο, Πολυβουτιλένη) έχει δείξει αποτέλεσμα. Τα υγρά που περιέχονται στην πένα παραμένουν σε τιμή επιφανειακής τάσης περίπου 38mN/m ή μεγαλύτερη από μια συνεχόμενη γραμμή, κάτω από την οποία perities. Η επιχρισμένη με το QUICKTEST 38® γραμμή στεγνώνει σε δευτερόλεπτα και δεν πρέπει/μπορεί πλέον να σκουπιστεί.

 • Εύκολο στο χειρισμό
 • Ιδανικό για γρήγορη δειγματοληψία σε πολυαιθυλενίου
 • Δεν απαιτείται σκούπισμα, μόνιμη απεικόνιση του αποτελέσματος της δοκιμής
 • Καλή αναγνωσιμότητα λόγω ευδιάκριτου κόκκινου χρωματισμού
Dyne Test Pen
Art. Nr. 40.55100.4

QUICKTEST 38® Jumbo

 • Καλύτερη απεικόνιση χρώματος
 • Μεγαλύτερο πλάτος γραμμής 15 mm
 • Περιεχόμενο ανά πένα: 17 ml
 • Βέλτιστος για τη δοκιμή των μεγάλων επιφανειών ταινιών

Προσοχή:
Τα υγρά δοκιμής QUICKTEST 38® και RAPIDTEST 38® είναι διαλύτες που περιέχουν. Διαλύτης-ευαίσθητα υλικά και επιστρώσεις επιφανειών μπορεί να επιτεθεί, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη ερμηνεία της οθόνης!