Μελάνια δοκιμής
Μη τοξικά
Μη επιβλαβή για το περιβάλλον
Χωρίς υποχρέωση επισήμανσης
Μη επιβλαβή για την υγεία

Μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC

Τα μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC είναι υγρά δοκιμής ορισμένης επιφανειακής τάσης με πράσινο χρωματισμό. Αναπτύχθηκαν ειδικά ώστε να παρέχονται μη τοξικά και χωρίς σήμανση μελάνια. Η χρήση και ο χειρισμός των προϊόντων arcotest® ORGANIC συνάδουν με τις προδιαγραφές του προτύπου DIN 53364 ή ISO 8296.

arcotest® ORGANIC δεν απαιτούν επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό επικίνδυνων ουσιών (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 (CLP).

Τα μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC διατίθενται σε φιάλες ή σε μορφή στιλό από 30 έως 46 mN/m (Dyn/cm).

arcotest® ORGANIC σε φιάλες

• Διατίθενται από 30 έως 46 mN/m
• Ακρίβεια +/-0,5 mN/m
• Διάστημα παρατήρησης: 2 δευτερόλεπτα
• Διαθέσιμα σε φιάλες 10, 100 και 250 ml ή σε σετ των 7 x 10 ml

Στιλό δοκιμής arcotest® ORGANIC

• Διατίθενται από 30 έως 46 mN/m
• Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
• Διάστημα παρατήρησης: 2 δευτερόλεπτα
• απλός χειρισμός
• δεν μπορούν να χυθούν
• Πλάτος γραμμής: 5 mm
• Διατίθενται σε σετ των 4, 6 και 8 τεμαχίων ή ως μεμονωμένα στιλό με περιεχόμενο 5 ml έκαστο

Στιλό δοκιμής arcotest® ORGANIC Jumbo

• Διατίθενται από 30 έως 46 mN/m σε διαβαθμίσεις του 2
• Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
• Διάστημα παρατήρησης: 2 δευτερόλεπτα
• απλός χειρισμός
• Πλάτος γραμμής: 15 mm
• ιδανικά για τον έλεγχο μεγάλων επιφανειών
• Διατίθενται σε σετ των 4, 6 και 8 τεμαχίων ή ως μεμονωμένα στιλό με περιεχόμενο 17 ml έκαστο

arcoweb®
ORGANIC

Πανιά μίας χρήσης

• 38 mN/m
• Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
• Διάστημα παρατήρησης: 2 δευτερόλεπτα
• απλός χειρισμός
• σταθερά μικρή ποσότητα επίστρωσης
• Πλάτος επίστρωσης: περίπου 25 mm
• ιδανικά για τον έλεγχο μεγάλων επιφανειών
• Διατίθενται σε μεμονωμένες συσκευασίας

Μελάνια δοκιμής PINK

Μελάνια δοκιμής PINK

Τα ροζ μελάνια δοκιμής είναι υγρά δοκιμής της καθορισμένης έντασης επιφάνειας που είναι χρωματισμένα ρόδινα. Αναπτύχθηκαν ειδικά ώστε να παρέχονται μη τοξικά μελάνια δοκιμής. Αυτά τα μελάνια δοκιμής PINK μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί των μελανιών δοκιμής BLAU, καθώς οι χρήση και ο χειρισμός τους συνάδει με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 53364 ή ISO 8296.
Τα μελάνια δοκιμής PINK διατίθενται σε φιάλες ή σε μορφή στιλό.
Όχι τοξικό.

Μελάνια δοκιμής PINK σε φιάλες

 • 22 έως 60 mN/m
 • Ακρίβεια +/-0,5 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης από 22 έως 26 mN/m: 2 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 28 έως 44 mN/m: 4 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 45 έως 60 mN/m: 2 sec.
 • Διαθέσιμα σε φιάλες 10, 100 και 250 ml
  ή σε σετ των 7 x 10 ml

Στιλό δοκιμής PINK

 • 22 έως 60 mN/m
 • Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης από 22 έως 26 mN/m: 2 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 28 έως 44 mN/m: 4 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 45 έως 60 mN/m: 2 sec.
 • απλός χειρισμός
 • καμία διαρροή
 • Διατίθενται σε σετ των 4, 6 και 8 τεμαχίων ή ως μεμονωμένα στιλό με περιεχόμενο 5 ml έκαστο

στιλό δοκιμής PINK Jumbo

 • 30 έως 50 mN/m
 • Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
 • Πλάτος γραμμής: 15 mm
 • Διάστημα παρατήρησης από 30 έως 44 mN/m: 4 sec.
 • Διάστημα παρατήρησης από 46 έως 50 mN/m: 2 sec.
 • απλός χειρισμός
 • ιδανικά για μεγάλες επιφάνειες
 • Διαθέσιμο σε 4, 6 και 8 σύνολα ή ως ενιαία ακίδες κάθε 17 ml περιεχόμενο
Μελάνια δοκιμής BLUE

Μελάνια δοκιμής BLUE

Τα μελάνια δοκιμής είναι υγρά (30 έως 72mN / m σύμφωνα με το ISO 8296 αντιστοιχεί στο DIN 53364) της καθορισμένης έντασης επιφάνειας, τα οποία είναι χρωματισμένα μπλε. Η επιφανειακή τάση του υλικού που πρέπει να δοκιμαστεί καθορίζεται εφαρμόζοντας απλά τα μελάνια δοκιμής. Είναι διαθέσιμοι σε μια σειρά 18,4 στην ένταση επιφάνειας 105 mN/m. Διατίθεται σε φιάλες ή σε μορφή πένας (28 έως 72 mN/m). Τοξικό από 24 έως 57 mN/m

Μελάνια δοκιμής BLUE

 • 18 έως 105 mN/m
 • άχρωμος: 18, 74, 76, 84, 90 und 105 mN/m
 • Ακρίβεια +/-0,5 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης 2 sec.
 • Διαθέσιμα σε φιάλες 10, 100 και 250 ml
 • ή σε σετ των 7 x 10 ml

Στιλό δοκιμής BLUE

 • Διατίθενται από 28 έως 60 mN/m σε βήματα του 1 και
 • από 62 έως 72 mN/m διατίθεται σε 2 βήματα
 • Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης 2 sec.
 • απλός χειρισμός
 • καμία διαρροή
BLUE

Μη τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς • Δεν προκαλεί βλάβες στα μάτια • Δεν είναι επιβλαβές για την υγεία

RAPIDTEST 38®

Rapidtest

Αριθ. προϊόντος: 40.66100.0

RAPIDTEST 38® Jumbo

Αριθ. προϊόντος: 40.66100.4

Με το RAPIDTEST 38® παρέχεται η δυνατότητα εξακρίβωσης
αν η προκαταρκτική επεξεργασία των πολυολεφινών
ήταν αποτελεσματική.

 • Εύκολο στη χρήση
 • Ιδανικό για γρήγορες δοκιμές
 • Δεν χρειάζεται σβήσιμο
 • Μόνιμη απεικόνιση του αποτελέσματος της δοκιμής
 • Αρχειοθέτηση του αποτελέσματος της δοκιμής

Προσοχή:
Τα υγρά δοκιμής QUICKTEST 38® και RAPIDTEST 38® περιέχουν διαλύτες. Τα υλικά που είναι ευαίσθητα σε διαλύτες (π.χ. PS) μπορούν να επηρεαστούν, με αποτέλεσμα λανθασμένες ερμηνείες της ένδειξης!

QUICKTEST 38®

Quicktest

Αριθ. προϊόντος: 40.55100.0

QUICKTEST 38® Jumbo

Jumbo

Αριθ. προϊόντος: 40.55100.4

Το QUICKTEST 38® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί αν η προεπεξεργασία των πολυολεφινών (πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο, πολυβουτυλένιο) έχει δείξει αποτέλεσμα. Τα υγρά που περιέχονται στην πένα παραμένουν σε τιμή επιφανειακής τάσης περίπου 38mN/m ή μεγαλύτερη ως μια συνεχόμενη γραμμή, κάτω από αυτή την τιμή σχηματίζονται σφαιρίδια. Η επιχρισμένη με το QUICKTEST 38® γραμμή στεγνώνει σε δευτερόλεπτα και δεν πρέπει/μπορεί πλέον να σκουπιστεί.

 • Εύκολο στο χειρισμό
 • Ιδανικό για γρήγορη δειγματοληψία σε πολυαιθυλενίου
 • Δεν απαιτείται σκούπισμα, μόνιμη απεικόνιση του αποτελέσματος της δοκιμής
 • Καλή αναγνωσιμότητα λόγω ευδιάκριτου κόκκινου χρωματισμού
 • Καλύτερη απεικόνιση χρώματος
 • Μεγαλύτερο πλάτος γραμμής 15 mm
 • Περιεχόμενο ανά πένα: 17 ml
 • Βέλτιστος για τη δοκιμή των μεγάλων επιφανειών ταινιών