Βιολογικά μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC

Μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC

Τα μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC είναι υγρά δοκιμής ορισμένης επιφανειακής τάσης με πράσινο χρωματισμό. Αναπτύχθηκαν ειδικά ώστε να παρέχονται μη τοξικά και χωρίς σήμανση μελάνια. Η χρήση και ο χειρισμός των προϊόντων arcotest® ORGANIC συνάδουν με τις προδιαγραφές του προτύπου DIN 53364 ή ISO 8296.

arcotest® ORGANIC δεν απαιτούν επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό επικίνδυνων ουσιών (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 (CLP).

Τα μελάνια δοκιμής arcotest® ORGANIC διατίθενται σε φιάλες ή σε μορφή στιλό από 30 έως 46 mN/m (Dyn/cm).

Μη τοξικά
Μη επιβλαβή για το περιβάλλον
Χωρίς υποχρέωση επισήμανσης
Μη επιβλαβή για την υγεία

arcotest® ORGANIC σε φιάλες

• Διατίθενται από 30 έως 46 mN/m
• Ακρίβεια +/-0,5 mN/m
• Διάστημα παρατήρησης: 2 δευτερόλεπτα
• Διαθέσιμα σε φιάλες 10, 100 και 250 ml ή σε σετ των 7 x 10 ml

Στιλό δοκιμής arcotest® ORGANIC

• Διατίθενται από 30 έως 46 mN/m
• Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
• Διάστημα παρατήρησης: 2 δευτερόλεπτα
• απλός χειρισμός
• δεν μπορούν να χυθούν
• Πλάτος γραμμής: 5 mm
• Διατίθενται σε σετ των 4, 6 και 8 τεμαχίων ή ως μεμονωμένα στιλό με περιεχόμενο 5 ml έκαστο

Στιλό δοκιμής arcotest® ORGANIC Jumbo

• Διατίθενται από 30 έως 46 mN/m σε διαβαθμίσεις του 2
• Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
• Διάστημα παρατήρησης: 2 δευτερόλεπτα
• απλός χειρισμός
• Πλάτος γραμμής: 15 mm
• ιδανικά για τον έλεγχο μεγάλων επιφανειών
• Διατίθενται σε σετ των 4, 6 και 8 τεμαχίων ή ως μεμονωμένα στιλό με περιεχόμενο 17 ml έκαστο

Μελάνια δοκιμής PINK

Μελάνια δοκιμής PINK

Τα ροζ μελάνια δοκιμής είναι υγρά δοκιμής της καθορισμένης έντασης επιφάνειας που είναι χρωματισμένα ρόδινα. Αναπτύχθηκαν ειδικά ώστε να παρέχονται μη τοξικά μελάνια δοκιμής. Αυτά τα μελάνια δοκιμής PINK μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί των μελανιών δοκιμής BLAU, καθώς οι χρήση και ο χειρισμός τους συνάδει με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 53364 ή ISO 8296.
Τα μελάνια δοκιμής PINK διατίθενται σε φιάλες ή σε μορφή στιλό.
Όχι τοξικό.

Μελάνια ροζ σε φιάλες

 • Διαθέσιμο από 22 έως 60 mN/m
 • Ακρίβεια +/-0,5 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης από 22 έως 26 mN/m: 2 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 28 έως 44 mN/m: 4 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 45 έως 60 mN/m: 2 sec.
 • Διατίθεται σε φιάλες των 10, 100 και 250 ml
  ή σε σετ των 7 x 10 ml

Στιλό PINK

 • Διαθέσιμο από 22 έως 60 mN/m
 • Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης από 22 έως 26 mN/m: 2 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 28 έως 44 mN/m: 4 sec.
 • Χρόνος παρατήρησης από 45 έως 60 mN/m: 2 sec.
 • Εύκολο στη χρήση
 • Δεν μπορεί να χυθεί
 • Διατίθενται σε σετ των 4, 6 και 8 τεμαχίων ή ως μεμονωμένα στιλό με περιεχόμενο 5 ml έκαστο

στιλό δοκιμής PINK Jumbo

 • Διαθέσιμο από 30 έως 50 mN/m
 • Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
 • Πλάτος περιγράμματος 15 mm
 • Διάστημα παρατήρησης από 30 έως 44 mN/m: 4 sec.
 • Διάστημα παρατήρησης από 46 έως 50 mN/m: 2 sec.
 • Εύκολο στη χρήση
 • Βέλτιστη για τη δοκιμή μεγάλων περιοχών
 • Διαθέσιμο σε 4, 6 και 8 σύνολα ή ως ενιαία ακίδες κάθε 17 ml περιεχόμενο

Ελέγχεται

Μελάνια δοκιμής μπλε

Τα μελάνια δοκιμής είναι υγρά (30 έως 72mN / m σύμφωνα με το ISO 8296 αντιστοιχεί στο DIN 53364) της καθορισμένης έντασης επιφάνειας, τα οποία είναι χρωματισμένα μπλε. Η επιφανειακή τάση του υλικού που πρέπει να δοκιμαστεί καθορίζεται εφαρμόζοντας απλά τα μελάνια δοκιμής. Είναι διαθέσιμοι σε μια σειρά 18,4 στην ένταση επιφάνειας 105 mN/m. Διατίθεται σε φιάλες ή σε μορφή πένας (28 έως 72 mN/m). Τοξικό από 24 έως 57 mN/m

Μελάνια BLAU σε φιάλες

 • Διαθέσιμο από 18,4 έως 105 mN/m
 • άχρωμος: 18, 76, 84, 90 und 105 mN/m
 • Ακρίβεια +/-0,5 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης 2 sec.
 • Διατίθεται σε φιάλες των 10, 100 και 250 ml
 • ή σε σετ των 7 x 10 ml

Στιλό BLUE

 • Διατίθενται από 28 έως 60 mN/m σε βήματα του 1 και
 • από 62 έως 72 mN/m διατίθεται σε 2 βήματα
 • Ακρίβεια +/-1,0 mN/m
 • Χρόνος παρατήρησης 2 sec.
 • Εύκολο στη χρήση
 • Δεν μπορεί να χυθεί

BLUE

Μη τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς • Δεν προκαλεί βλάβες στα μάτια • Δεν είναι επιβλαβές για την υγεία

RAPIDTEST 38®
Αριθ. πρ. 40.66100.0

RAPIDTEST 38®

Με το RAPIDTEST 38 παρέχεται η δυνατότητα εξακρίβωσης
αν η προκαταρκτική επεξεργασία των πολυολεφινών
ήταν αποτελεσματική.

 • Εύκολο στη χρήση
 • Ιδανικό για γρήγορες δοκιμές
 • Δεν χρειάζεται σβήσιμο
 • Μόνιμη απεικόνιση του αποτελέσματος της δοκιμής
 • Αρχειοθέτηση του αποτελέσματος της δοκιμής
RAPIDTEST 38® Jumbo
Αριθ. πρ. 40.66100.4

RAPIDTEST 38® Jumbo

 • Καλύτερη απεικόνιση χρώματος
 • Πλάτος περιγράμματος 15 mm
 • Περιεχόμενο ανά στυλό 15 ml
 • Βέλτιστος για τη δοκιμή των μεγάλων επιφανειών ταινιών
QUICKTEST 38
Αριθ. πρ. 40.55100.0

QUICKTEST 38®

Το QUICKTEST 38® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί αν η προεπεξεργασία των πολυολεφινών (πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο, πολυβουτυλένιο) έχει δείξει αποτέλεσμα. Τα υγρά που περιέχονται στην πένα παραμένουν σε τιμή επιφανειακής τάσης περίπου 38mN/m ή μεγαλύτερη ως μια συνεχόμενη γραμμή, κάτω από αυτή την τιμή σχηματίζονται σφαιρίδια. Η επιχρισμένη με το QUICKTEST 38® γραμμή στεγνώνει σε δευτερόλεπτα και δεν πρέπει/μπορεί πλέον να σκουπιστεί.

 • Εύκολο στο χειρισμό
 • Ιδανικό για γρήγορη δειγματοληψία σε πολυαιθυλενίου
 • Δεν απαιτείται σκούπισμα, μόνιμη απεικόνιση του αποτελέσματος της δοκιμής
 • Καλή αναγνωσιμότητα λόγω ευδιάκριτου κόκκινου χρωματισμού
Dyne Test Pen
Αριθ. πρ. 40.55100.4

QUICKTEST 38® Jumbo

 • Καλύτερη απεικόνιση χρώματος
 • Μεγαλύτερο πλάτος γραμμής 15 mm
 • Περιεχόμενο ανά πένα: 17 ml
 • Βέλτιστος για τη δοκιμή των μεγάλων επιφανειών ταινιών

Προσοχή:
Τα υγρά δοκιμής QUICKTEST 38® και RAPIDTEST 38® περιέχουν διαλύτες. Τα υλικά που είναι ευαίσθητα σε διαλύτες (π.χ. PS) μπορούν να επηρεαστούν, με αποτέλεσμα λανθασμένες ερμηνείες της ένδειξης!